ஆன்மீகம்

/ஆன்மீகம்

மூன்று, ஆறு, ஒன்பது

மூன்றும், ஆறும் முக்கியம் அதை உணர்தலே பூர்வ புண்ணியம் மூன்று என்பதுன் முயற்சி ஆறு என்பதுன் [...]

காலையில் கண் விழிக்கும் பொழுது பார்க்க வேண்டிய பொருட்கள்

  நித்திரையிலிருந்து விழித்தவுடன் முதலில் காணத்தக்க பொருட்கள் வருமாறு. தாமரைப்பூ தீபம் கண்ணாடி சூரியன் [...]

By |2018-12-18T16:58:15+00:00October 6th, 2014|ஆன்மீகம்|0 Comments

சுழற்சி விதி எனும் சக்கர வியூகம்

  அகன்று பரந்து விரிந்து இருக்கின்ற இந்த அண்ட வெளியில் நமது சூரிய குடும்பம் [...]

By |2018-12-18T17:06:02+00:00August 3rd, 2014|ஆன்மீகம்|0 Comments

சொர்க்கம் / நரகம் மற்றும் மறுபிறப்பு

  ஒரு மனிதன் செய்யும் பாவங்களும், அவன் படும் கடன்களும் ஒரே அளவையால் தான் [...]

By |2018-12-18T17:10:17+00:00July 10th, 2014|ஆன்மீகம்|0 Comments