பாவ பலன்கள்

/பாவ பலன்கள்

பன்னிரெண்டாம் பாவ பலன்கள்

பன்னிரெண்டாம் பாவம் பொருளின் நாசம், செலவு, அங்க குறைவு, படுக்குமிடம் இவற்றைப் பற்றிய விசயங்களை [...]

By |2018-12-19T13:38:45+00:00April 4th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

பதினொன்றாம் பாவ பலன்கள்

பதினொன்றாம் பாவம் பதினோராம் பாவம் பொருளின் லாபம், மூத்த சகோதரர்கள், திக்குகள் முதலானவற்றை குறிப்பது. மேஷம் [...]

By |2018-12-19T13:44:04+00:00April 4th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

பத்தாம் பாவ பலன்கள்

பத்தாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் முக்கியமாக தொழிலைப் பற்றிஅறிய உதவுவது என அறிவோம். மேச [...]

By |2018-12-19T13:45:36+00:00April 4th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

ஒன்பதாம் பாவ பலன்கள்

ஒன்பதாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் பொருட்பேறு பற்றி எடுத்து விளக்குவது. ஆதலால் “பாக்கியஸ்தானம்” என்று [...]

By |2018-12-19T13:47:06+00:00April 3rd, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

எட்டாம் பாவ பலன்கள்

எட்டாம் பாவம் எட்டாம் இடம் ஆயுள், துயரம், மரணம் முதலியவற்றைக் குறிப்பது என அறிவோம். மேஷம் [...]

By |2014-04-03T07:47:25+00:00April 3rd, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

ஏழாம் பாவ பலன்கள்

ஏழாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் ஒருவர் ஜாதகத்தில் களத்திர ஸ்தானமாகிறது மேஷ ராசி ஏழாம் [...]

By |2018-12-19T13:51:23+00:00April 1st, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

ஆறாம் பாவ பலன்கள்

ஆறாம் பாவம் லக்னத்திற்கு ஆறாம் வீடு ரோகஸ்தானம் அல்லது பகைஸ்தானம் என அழைக்கப் படுவதை நாம் [...]

By |2014-03-24T15:48:06+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

ஐந்தாம் பாவ பலன்கள்

ஐந்தாம் பாவம் ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து 5 ஆம் இடம் புத்திர பாவத்தை குறிப்பதாகும். [...]

By |2018-12-19T13:55:26+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

நான்காம் பாவ பலன்கள்

நான்காம் பாவம் மனதின் நிலை, விவசாய பலிதம், தாய் உறவினர்கள், சரீர விருத்தி, வாஹனம் [...]

By |2018-12-19T13:58:10+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

மூன்றாம் பாவ பலன்கள்

மூன்றாம் பாவம் சகோதரர், வேலைகாரர், தைரியம் ஆகியன பற்றி மூன்றாம் இடத்தில அறியகூடும்; மேஷம் [...]

By |2018-12-19T14:03:17+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

இரண்டாம் பாவ பலன்கள்

இரண்டாம் பாவம் மேஷம் 2 ஆம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகர் செல்வச் சீமானாகவும், மாடு [...]

By |2018-12-19T14:07:10+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

முதலாம் பாவ பலன்கள்

  முதலாம் பாவம் லக்னாதிபதி பலன்கள் லக்னத்திற்கு உரிய அதிபதி ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் [...]

By |2018-12-19T14:16:17+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments